Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Liên bang South Arabia[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Liên bang South Arabia]

Liên bang South Arabia là một nhóm các bang dưới sự bảo hộ của Anh sau này trở thành Nam Yemen. Liên bang được thành lập vào ngày 04/04/1962 từ 15 tiểu bang nhỏ, đến tháng 6/1964 gia tăng thành 17 bang. Liên bang đã bị bãi bỏ với sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Nam Yemen vào ngày 30 /11/1967.

Ngày 22/05/1990, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen (Nam Yemen) thống nhất với Cộng hòa Ả Rập Yemen (Bắc Yemen) thành Cộng hòa Yemen ngày nay.

Speak Your Mind

*